Your browser does not support JavaScript!
師資結構&學生人數

                                     教育學院師資結構 (截至105.3)                                        

 系所/師資

教授

副教授

助理教授

講師

合計

教科系

11+1師培合聘+1通識合聘

4+2師培合聘

0

1

20

幼教系

3

6+1師培合聘

4+1師培合聘

0

15

特教系

1

7+1師培合聘

2

0

11

體育系

8

4

0

1

13

心諮系

4

4

2

0

10

科技所

3

5

1

0

9

合計

32

34

10

2

78

                                      教育學院學生人數 (截至104.2)

系所

大學部

碩士班

博士班

碩士在職專班

僑生

外籍生

大陸地區正式學位學生

教科系

343

106

57

110

7

2

1(博士)

幼教系

327

40

0

45

8

8

2(碩士)

特教系

170

55

0

0

6

1

0

體育系

177

41

0

33

5

0

0

心諮系

175

82

0

93

7

6

0

科技所

0

66

0

0

1

0

0

合計

1192

390

57

281

34

17

3